“กปน. กลุ่มทีมรวมใจ “ปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต”

กปน. และมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยทีมกรุ๊ป ประสานความร่วมมือปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต "โครงการน้ำดื่มสะอาด" ซีเอสอาร์เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชนที่บ้านใหม่ศรีสุข

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ การประปานครหลวง(กปน.) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ "โครงการน้ำดื่มสะอาด" มอบระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข คุณธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครกลวง เปิดเผยว่า กปน.ตระหนักในสุขอนามัยของเด็กนักเรียน และชุมชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล และมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำที่ใช้ได้มาจากน้ำฝนจึงไม่เพียงพอ และมีสิ่งปนเปื้อน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำความเชี่ยวชาญขององค์กรมาดำเนินกิจกรรมด้านซีเอชอาร์จัดหาน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งนักเรียนและครู และยังสามารถแบ่งปันให้กับคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

"..โครงการนี้สำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือที่ดีจาก กปน. ทีมกรุ๊ป มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และชุมชนบ้านใหม่ศรีสุข ถือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อให้เกิดความสำเร็จและได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย..." คุณธนศักดิ์ กล่าว

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ กล่าวว่า สายสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานและด้วยภาระกิจการดำเนินงานองค์กรควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกัน และจากการที่การประปานครหลวงได้อนุเคราะห์สนับสนุนอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่ศรีสุข ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ช่วยจัดการเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคให้แก่ทางโรงเรียน จึงถือเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับ กปน. เพื่อดำเนินการจัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนแห่งนี้

ทั้งนี้มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจได้สนับสนุนเงินทุนจัดสร้างระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาด และบุคคลากรมาดำเนินการ ตั้งแต่สำรวจสถานที่ จัดสร้างถังเก็บน้ำดิบให้กับทางโรงเรียนซึ่งจะนำน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด มาพักไว้ที่ถังพักน้ำ จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด กรองผง กรองขุ่น กรองกลิ่น สี และฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV ซึ่งก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด ก่อนนำไปพักที่ถังพักน้ำสะอาดเพื่อนำไปใช้ต่อไป

สำหรับกำลังการผลิตน้ำดื่มสะอาด 1,000 ลิตร/ชั่วโมง อัตราการใช้น้ำของโรงเรียนประมาณ 200 ลิตร/วัน สำหรับจำนวนนักเรียนและครูรวม 70 คน จึงเพียงพอต่อปริมาณการใช้ โดยน้ำสะอาดที่ผลิตได้นำไปใช้จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งส่งตรงต่อไปใช้ติดตรงตู้กดน้ำเย็นในห้องอาหารให้เด็กนักเรียนดื่ม และอีกส่วนหนึ่งก็ติดตั้งก๊อกยกสูงเพื่อให้สามารถนำแกลลอนมารองน้ำนำไปใช้ประกอบอาหาร ซึ่งในส่วนนี้ชาวบ้านในชุมชนก็สามารถมารองน้ำนำไปใช้ เป็นการให้บริการน้ำดื่มสะอาดทั้งแก่นักเรียนและชุมชนได้ใช้ร่วมกันอีกด้วยYou are here