News

"ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย"

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสหกรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อ่าน "ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย" โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวัน ที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560

Read more

“ปลดล๊อก” ความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูง ด้วยแนวคิดทางการตลาด

รัฐบาลกำลังผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และเมืองภูมิภาคต่างๆ ประเด็นถกเถียงในวงนักวิชาการข้ามจุดที่ว่าโครงการจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไปที่ความอยู่รอดภายหลังเปิดให้บริการ ซึ่งปัจจัยหลักของความอยู่รอดของโครงการรถไฟความเร็วสูง คือปริมาณผู้โดยสารหรือจำนวนผู้ใช้บริการ อ่าน "ปลดล็อกความคุ้มค่ารถไฟความเร็วสูงด้วยแนวคิดการตลาด" โดย ดร.ปาริชาติ พัฒนเมฆา และคุณจามจุรี หอวิจิตร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวันที่ 17 -  20 สิงหาคม 2560

Read more

"การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ"

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากการคาดการณ์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ ปี 2565 จะมีผ้สูงอายุ 13 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 20 % ของประชากรและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอัตราการเกิดของคนไทยลดลง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืนยาวสูงขึ้น อ่าน "การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ" โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หน้า 10

Read more

"เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ"


คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ" รายการคนหลังข่าว ทาง TNN24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Read more

"ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน ทาง Springnews เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

Read more

"ทีมกรุ๊ป เปิดสอนหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ BIM Building Information modelling"

ทีมกรุ๊ป เปิดสอนหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ BIM Building Information modelling เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการเทคโนโลยี BIM และสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ Autodesk Revit  และ Autodesk Navisworks  ไปใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และการวางแผนงานก่อสร้างได้ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more

You are here