News

images/stories/news/2016/2016_12_21_01_02.jpg"TEAM GROUP and SCG signs an MOU on academic cooperation in infrastructure development”

TEAM GROUP by Mr. Prasong Wangrattanapranee, Senior Executive Vice President, and SCG by Mr.Sanit Kessuwan, Innovation and Technology Director, signed an MOU on academic cooperation in infrastructure development in Thailand and ASEAN at the SCG Headquarters 1, (Bang Sue).

Read more

images/stories/news/2016/161228-Poster.jpgเปิดรับสมัคร “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรโยธา"

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรโยธา” รับวิศวกรโยธา ที่มีประสบการณ์ตรงในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

Read more

"Smart Infrastructure ระบบสาธารณูปโภคในงานเอกชนขนาดใหญ่"

การออกแบบระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน เพื่อจัดเตรียมงานระบบให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาซื้อหรือใช้โครงการในอนาคต อ่าน  "Smart Infrastructure ระบบสาธารณูปโภคในงานเอกชนขนาดใหญ่" โดย ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2559 หน้า 11

Read more

"ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา #2/2559"

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ให้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก 4 แห่ง และโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่งเมื่อวันที่ 11 และ17 พฤศจิกายน 2559

Read more

"ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน"

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน” ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และรร.วัดหุบเมย รวม 39 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ กล่าวเปิดค่าย และคุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง ร่วมกิจกรรมพร้อมคณะวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” ด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

Read more

images/stories/news/2016/poster_011216-01.jpgเปิดรับสมัคร “หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกร M&E"

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกร M&E”  รับวิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์ตรงในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

Read more

You are here