“แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด”

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์  ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) :  0107561000030

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited.

ตราสัญลักษณ์

You are here