อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง

เมื่อต้นศตวรรษ ผู้นำอาเซียนได้ทุ่มเทสติปัญญาให้กับการสร้างประชาคมที่รวมตัวกันในทุกมิติ พร้อมแข่งขันและยั่งยืนบนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ชัดเจน สิบห้าปีผ่านไป อาเซียนสถาปนาประชาคมอาเซียนได้สำเร็จ มีกฎบัตรและพิมพ์เขียว การรวมตัวในทุกด้าน เพื่อจะตามโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทันท่วงที  อ่าน "อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง"  โดย Pradap Pibul. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 หน้า 17

Read more >

You are here