การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้

Knowledge ManagementKnowledge ManagementKnowledge ManagementKnowledge Management

ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) ขึ้นเพื่อพัฒนาคลังความรู้ (Stock of Knowledge) โดยรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ตามลักษณะงาน จัดเก็บในรูปแบบ Digital File ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันเขียนบทความถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหางาน อันเป็นความรู้ที่ไม่มีระบุไว้ในตำรา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน

You are here