สารจากประธานกรรมการ

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค นับเป็นโอกาสและความท้าทายที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

สำหรับโอกาสสำคัญในรอบปี 2559 นี้ คือ เอเชียยังคงเป็น “Growth Area” ที่เป็นกำลังหลักในการฉุดเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มศักราชใหม่ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน กลายเป็นตลาดเดียว (Single Market) และตลาดเกิดใหม่ที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน มีมูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) รวมกันกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเร่งรัดลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการค้าการลงทุนของภาคเอกชน

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยซึ่งมีโอกาสและศักยภาพสูงจากการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ก็กำลังเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขนานใหญ่ ไปสู่ “Thailand 4.0” คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ทีมกรุ๊ปเห็นโอกาสและความท้าทายดังกล่าว เราจึงมุ่งขยายฐานธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตร และจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญในตลาดอาเซียน และเราเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศไทยและอาเซียนที่เปิดรับและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ เช่น การเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม BIM ในการออกแบบ หรือการใช้โดรนในการศึกษาและสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และทำให้องค์กรของเราสามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

และเพื่อก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To be a Regional Leader in the integrated consulting and related businesses” ทีมกรุ๊ปจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการในตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่องในอนาคต


ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการ
You are here