สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของโลกมีความแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศ เปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่อย่างรุนแรง (Disruptive Technology) สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการมีทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาเติบโต และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการของทีมกรุ๊ปไปยังประเทศต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นจนครบ 10 ประเทศในปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของทีมกรุ๊ปในแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ปี 2020 (พ.ศ.2563) ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงทำให้ธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศของทีมกรุ๊ป มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 9 

ทีมกรุ๊ปได้มีการพัฒนา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือที่เรียกว่าโดรน มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ สำรวจภูมิประเทศและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศแบบ 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูง มีมาตราส่วนถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในงานออกแบบได้ การใช้โปรแกรม BIM/CIM (Building and Construction Information Modeling) ในการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ใช้ในการปรับแก้ความขัดแย้งในแบบก่อนนำไปก่อสร้างจริง จัดลำดับขั้นตอนในการก่อสร้างคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง และการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คิดคำนวณ จำลองภาพเหตุการณ์ การเข้าเดินดูรายละเอียดในอาคารแบบเสมือนจริงการจำลองการอพยพผู้คนในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อการออกแบบขนาดองค์ประกอบอาคาร ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้ก่อสร้างจริง เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม มีการใช้งานที่สะดวก มีความปลอดภัยสูง และลดค่าก่อสร้าง

ทีมกรุ๊ปมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาคอย่างเป็นเลิศ มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ 2020คุณชวลิต จันทรรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

You are here