บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เป็นการขยายระบบต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี และบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังทที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 ชั้น G และชั้นที่ 2-4) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง งานระบบหลักและงานระบบย่อย) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานโครงการ บริหารแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตรวจสอบหลังการส่งมอบงาน จัดทำและนำส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

You are here