ลูกค้า

ความเติบโตของกลุ่มบริษัททีม เป็นผลจากความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญและบริการ ทั้งยังเป็นกําลังใจให้เราพร้อมก้าวต่อไป และเผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต เราขอขอบคุณ...

หน่วยงานเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ

หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพัฒนาเอเชีย

กรุงเทพมหานคร

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมทรัพยากรธรณี
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

Banpu Public Company Limited

กรมทางหลวงชนบท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การประปานครหลวง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงการคลัง

King Power International Company Limited

กระทรวงพลังงาน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท มาบตาพุต แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Mekong River Commission

กรมควบคุมมลพิษ


Mitr Phol Group

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย

Thai Petroleum Pipeline Company Limited

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

 


บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 


Ministry of Public Works and Transport, Kingdom of Cambodia

 

You are here