พลังงาน

งานออกแบบเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมบริหารโครงการและควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการรัชดาภิเษก

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปัจจุบันระบบไฟฟ้าของ กฟน. (115, 69, 24, 12 กิโลโวลต์ และระบบแรงดันต่ำ) ส่วนใหญ่เป็นสายอากาศ โดยมีหม้อแปลงและอุปกรณ์อื่นๆ ติดตั้งอยู่บนเสา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และทัศนียภาพที่สวยงาม กฟน. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ขอบเขตบริการ : ออกแบบรายละเอียด จัดทำราคากลาง  เตรียมเอกสารประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง 

กฟน. มีแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินบริเวณคลองเตย เพื่อเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายเดิมและระบบจำหน่ายที่จะก่อสร้างในอนาคต โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใต้ดินในบริเวณพื้นที่จำกัดแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะทางเสียง เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใต้ดิน 4 ชั้น ลึกประมาณ 22 เมตร การติดตั้งหม้อแปลงจำนวน 4 ลูก ขนาดตั้งแต่ 115/69/24 กิโลโวลต์ ถึง 60 เมกะโวลต์แอมแปร์ และอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) ขนาด 115 และ 69 กิโลโวลต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ทั้งระบบดับเพลิง  ระบบประกอบอาคาร และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบรายละเอียดท่าเรือน้ำมันทีลาวา ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

เจ้าของโครงการ : Premium Petrol Co., Ltd. (PPCL) / Kaytumadi Co., Ltd. (KMA) 
ขอบเขตบริการ : ออกแบบรายละเอียด จัดทำราคากลาง และเตรียมเอกสารประกวดราคา

บริษัท PPCL และ KMA เป็นบริษัทนำเข้าน้ำมันเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศเมียนมาร์ วางแผนที่จะสร้างท่าเรือน้ำมัน โดยว่าจ้างทีมกรุ๊ปให้ออกแบบรายละเอียดท่าเรือ และจัดทำเอกสารประกวดราคา โดยองค์ประกอบของงานออกแบบประกอบด้วย ท่าเรือหลักสำหรับเทียบเรือน้ำมัน (ดีเซลและเบนซิน) และเรือ LPG ขนาด 25,000 ตัน ความลึกหน้าท่า -11 ม. จากน้ำลงต่ำสุด ท่าเรือด้านใน 2 ท่า สำหรับเรือท้องแบน บรรทุกน้ำมันขนาด 2,000 ตัน ความลึกน้ำ -4 ม. จากน้ำลงต่ำสุด ท่อน้ำมันดีเซลขนาด 14 นิ้ว และ 8 นิ้ว ท่อน้ำมันเบนซิน 12 นิ้ว และท่อ LPG ขนาด 6 นิ้ว ระบบดับเพลิง ระบบแยกน้ำมันจากน้ำฝน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานขุดลอกร่องน้ำ และระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินโครงการพระราม 3 และโครงการนนทรี

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษา ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคา

กฟน. มีโครงการเปลี่ยนระบบสายส่งไฟฟ้าจากระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยได้ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสีลม โครงการปทุมวันและโครงการจิตรลดา ใน พ.ศ. 2556 กฟน. ได้มอบหมายให้บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ศึกษาและออกแบบแนวสายส่งไฟจากสายอากาศเป็นสายใต้ดิน รวมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคา สำหรับการเปลี่ยนระบบสายส่งในโครงการพระราม 3 ซึ่งดำเนินการที่ ถ.พระรามที่ 3 ระยะทาง 10.9 กม. และโครงการนนทรี ซึ่งดำเนินการที่ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ถ.สีลม และ ถ.พระรามที่ 3 รวมระยะทาง 8.3 กม.

You are here