วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  

โครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการศึกษาเดิมที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เพื่อรวบรวมน้ำเสียส่งเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตห้วยขวางทั้งหมดและพื้นที่ใกล้เคียง รวมแล้วประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  

การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อบริการน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน ขยายพื้นที่จ่ายน้ำไปให้บริการชุมชนรอบนอกเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยหนึ่งในโครงการเหล่านั้น คือโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย ซึ่งวางแผนการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่และวางท่อส่งน้ำดิบ ระยะทาง 4.0 กม. ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ 1 แห่ง รวมทั้งวางท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำ ระยะทางรวม 72.5 กม.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการระบบระบายน้ำเสียในพื้นที่ 7 (ไซง่อนเหนือ 1) ประเทศเวียดนาม

เจ้าของโครงการ : TRUNGNAM Group 

สำนักระบายน้ำนครโฮจิมินห์วางแผนก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 12 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในนครโฮจิมินห์และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ TRUNGNAM Group สนใจที่จะลงทุนก่อสร้างโดยลักษณะของโครงการจะเป็นแบบ Public Private Partnership (PPP) สำหรับโครงการระบบระบายน้ำเสียในพื้นที่ 7 (ไซง่อนเหนือ 1) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอทูดึ๊ก ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

เจ้าของโครงการ : บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา :     บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จำกัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีความประสงค์จะขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต จากระบบผลิตน้ำประปาเดิมขนาด 388,000 ลบ.ม./วันให้เพิ่มขึ้นเป็น 488,000 ลบ.ม./วัน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในบางช่วงเวลาในพื้นที่บริการและเพื่อเสริม สร้างขีดความสามารถในการจ่ายน้ำโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม

You are here