การคมนาคมและโลจิสติกส์

งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 2

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 แนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 331 และสิ้นสุดบริเวณทางหลวงหมายเลข 3340 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังจังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ ซึ่งการศึกษาและการออกแบบโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนนุ ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน การขนส่งสินค้า การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ลดต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ เป็นการรวม 3 โครงการที่เกี่ยวข้องคือ โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ (ARL) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท (ARLEX) และโครงการรถไฟความเร็วสูง (HSR) สายกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยให้การเดินทางและขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงจังหวัดหรือประเทศอื่นๆ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่อ 3 สนามบิน อันได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ทำให้ผู้ใช้สนามบินสามารถเดินทางระหว่างสนามบิน หรือจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินของโครงการ และพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนช่วยลดมลพิษและอุบัติเหตุจากการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ:  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เป็นการขยายระบบต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี และบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้นB2 ชั้น B1 ชั้น G และชั้นที่ 2-4) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง งานระบบหลักและงานระบบย่อย) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

อ่านเพิ่มเติม

บริหารและควบคุมการออกแบบก่อสร้างและงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสมุย

เจ้าของโครงการ: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)

โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสมุย เป็นการออกแบบและการปรับปรุง ก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ประมาณ 5 ล้านคนต่อปี โดยมีเป้าหมายให้เป็นท่าอากาศยานที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม มีความปลอดภัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกสบาย มีความสวยงามตามแนวสถาปัตยกรรมสีเขียว เข้ากับบริบทและภูมิทัศน์เดิม ภายใต้แนวคิด “Resort Airport” มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 45,500 ตร.ม. โครงการประกอบด้วยงานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มอาคาร อันได้แก่ อาคารตรวจบัตรโดยสาร อาคารผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสาร VIP และกลุ่มอาคารสำนักงาน พื้นที่จอดรถ และถนนภายในงานปรับภูมิทัศน์ทางเข้าและโดยรอบบริเวณโครงการ งานปรับระบบจราจรภายในบริเวณโครงการ งานออกแบบตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ งานออกแบบป้ายสัญลักษณ์ภายในโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

You are here