การพัฒนาเมืองและสาธารณูปโภค

การศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 3 แปลงรอบสถานีกลางบางซื่อ รวม 218 ไร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยกระดับการให้บริการสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศไทย โดยใช้แนวคิด Transit Oriented Development หรือ TOD ซึ่งจะทำให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟของประเทศ โครงการนี้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและใช้รูปแบบ Public Private Partnership (PPP) รวมถึงมีการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามวิธีการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

อ่านเพิ่มเติม

วางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่คลองกิ่ว 1 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เจ้าของงาน: บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมใน จ.ชลบุรี ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการจ้างงาน ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ใน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พื้นที่รวม 16,702 ไร่ ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และคลังสินค้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตกระจก บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 

โครงการโรงงานผลิตกระจกดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี งานก่อสร้างภายในโครงการประกอบด้วยโกดังสินค้า ขนาด 47,000 ตร.ม. โรงหลอม ขนาด 19,000 ตร.ม. อาคารผสม อาคารวัตถุดิบ ลานเก็บเศษแก้ว สำนักงาน โรงอาหาร และลานจอดรถ ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการ จัดทำราคากลาง ประกวดราคา จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) นำระบบ BIM เข้ามาใช้ในการประสานงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

งานออกแบบโรงงานผลิตไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส ของบริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ :  บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนโรงงานเดิมเป็นโรงงานผลิตไมโครคลิสตัลลีน เซลลูโลส สำหรับผลิตยา จึงมอบหมายให้ทีมกร๊ปออกแบบโรงงานให้สอดคล้องกับแบบวิศวกรรมของบริษัทและท้องถิ่น และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านเพิ่มเติม

You are here