แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

งานศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

เจ้าของโครงการ:  กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการส่งน้ำ และการระบายน้ำของระบบทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนหลักการพัฒนา (Master Plan) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มตํ่าเหนือ จ.นครสวรรค์

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะที่สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสม ในการพัฒนาพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำให้เป็นพื้นที่ควบคุมและรับน้ำหลากอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำ โดยมี “แก้มลิง” ทำหน้าที่รวบรวม รับ และดึงน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และระบายออกผ่านทางคลองมหาชัย คลองขุนราชพินิจใจ และคลองที่เชื่อมระหว่างคลองมหาชัยกับทะเล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน

เมื่อปี 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และกิ่งอำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำในช่วงฤดูฝน ประกอบด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 7 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ 52.1 ล้าน ลบ.ม. และสถานีสูบน้ำจำนวน 26 แห่ง สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทาน42,200 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

You are here