ความรับผิดชอบต่อสังคม

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจซึ่งได้ก่อตั้งในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทและเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทในกลุ่มดำเนินรอยตาม โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์ เป็นต้น

ทีมกรุ๊ป ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลไปอย่างต่อเนื่อง


You are here