ข่าว

"ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “TEAMG” เดินหน้าโรดโชว์ 16 จังหวัด ประเดิมโรดโชว์ จ.ชลบุรี "

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท  นายชวลิต จันทรรัตน์ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ  TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

Hot News

"สนามบินแห่งอนาคต"

ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน ถือเป็นช่องทางในการคมนาคมและการขนส่งหลักที่มีความสำคัญยิ่งในการเดินทางระหว่างประเทศทางหนึ่ง ปัจจุบันปริมาณการใช้สนามบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวกระโดดทั้งในเชิงจำนวนผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสนามบินเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศช่องทางหนึ่งที่มีความสำคัญ อ่าน "สนามบินแห่งอนาคต" โดย คุณไพบูลย์ หาญวัฒนานุกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 - วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 หน้า 12

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

อ่านเพิ่มเติม

"แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ"

ถนนแจ้งวัฒนะ มีระยะทางเริ่มต้นจากบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด ไปจนถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ... อ่าน "แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ"โดย คุณอวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 หน้า 17

อ่านเพิ่มเติม

“เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก”

ถ้าพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เมืองการบิน หรือ Aerotropolis จะเป็นแนวคิดที่พลิกรูปแบบการพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษหน้า อ่าน "เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก" โดย ดร. จริยา บุณยะประภัศร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 หน้า 17

อ่านเพิ่มเติม

You are here