ข่าว

Hot News

“วิถีทีม วิถีไทย” สงกรานต์ ทีมกรุ๊ป 2561

ทีมกรุ๊ปร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน อีกนับเป็นการขึ้นศักราชใหม่ของคนไทย โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม

"แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่"

โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "แล้งนี้น้ำไม่น่าห่วง ข้าวนาปรังพุ่ง 7.8 ล้านไร่" นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง

เมื่อต้นศตวรรษ ผู้นำอาเซียนได้ทุ่มเทสติปัญญาให้กับการสร้างประชาคมที่รวมตัวกันในทุกมิติ พร้อมแข่งขันและยั่งยืนบนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ชัดเจน สิบห้าปีผ่านไป อาเซียนสถาปนาประชาคมอาเซียนได้สำเร็จ มีกฎบัตรและพิมพ์เขียว การรวมตัวในทุกด้าน เพื่อจะตามโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทันท่วงที  อ่าน "อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทะยานสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้าง"  โดย Pradap Pibul. ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 หน้า 17

อ่านเพิ่มเติม

“แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด”

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ทีมกรุ๊ป แต่งตั้ง APM เป็น FA เตรียมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ ทีมกรุ๊ป (TEAMG) แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจัดให้มีงานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า) ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์")

อ่านเพิ่มเติม

You are here