“TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” จ.นครนายก

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และรร.วัดหุบเมย รวม 106 คน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ กล่าวเปิด และคุณสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. มาร่วมกิจกรรมพร้อมคณะวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้รักษ์พลังงาน” จากทีมกรุ๊ป และกฟผ. เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องพลังงาน และมาเป็นแนวทางปฏิบัติไปใช้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

You are here