"ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพผ่านห้องเรียนปฏิบัติจริง"

โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม >

You are here