บริการ

ทีมกรุ๊ปพร้อมมอบบริการที่ปรึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน การบริหารจัดการและการฝึกอบรม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เราสามารถให้บริการแบบครบวงจรตลอดโครงการ นับตั้งแต่การกำหนดโครงการ การวางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม การลงทุน การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม จราจร และสุขภาพ การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การวางแผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารจัดการโครงการ ไปจนถึงการดำเนินการและบำรุงรักษา นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ในความรับผิดชอบของเราตลอดโครงการ

Our Service

You are here