การวางแผนพัฒนาพื้นที่

Area Development

การวางแผนพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit-oriented Development) การวิเคราะห์โครงการลงทุน และจัดทำเอกสารข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน


  • การศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • การศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธิน และการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาโดยรอบศูนย์คมนาคม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
You are here