อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน


ทีมกรุ๊ปบูรณาการความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพี่อสนับสนุนลูกค้าในการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารและสาธารณูปโภค การพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการวางผังเมืองและผังภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

•    การวางผังเมืองและผังภูมิภาค
-    แผนพัฒนาประเทศ
-    แผนพัฒนาภูมิภาค
-    แผนพัฒนาอนุภูมิภาค
-    แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์
-    ผังเมืองรวม
-    ผังเฉพาะ - ผังพื้นที่ย่อย
•    อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
-    แบบสถาปัตยกรรม
-    แบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
-    แบบวิศวกรรม
-    แบบภายใน
-    แบบภูมิสถาปัตยกรรม
-    การฟื้นฟูบูรณะ




•    วิศวกรรมธรณีเทคนิค
-    ปฐพีกลศาสตร์และกลศาสตร์ของหิน
-    ข้อมูลสภาพธรณีวิทยาใต้พื้นผิวและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ และเคมีของวัสดุ
-    ออกแบบงานดินและฐานรากโครงสร้าง
-    ข้อมูลสภาพพื้นที่โครงการ งานดิน และการก่อสร้างฐานราก
•    การวางแผนพัฒนาที่ดินและอาคาร
-    การวางผังอาคาร
-    แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-    แผนพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
-    นิคมอุตสาหกรรมและแผนพัฒนาที่ดิน



  • โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกแบบครบวงจรของคาร์กิลล์ จังหวัดนครราชสีมา: บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่: โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
  • โครงการก่อสร้างอาคาร PPMG ราชอาณาจักรกัมพูชา: Pheapimex Group Co., Ltd.
  • โครงการก่อสร้างโชว์รูมบุญถาวร หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: บริษัท บุญถาวร จำกัด
  • ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงงานยาแห่งใหม่: บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
You are here