วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ทีมกรุ๊ปบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการของเสีย น้ำเสีย ตลอดจนระบบประปา นับตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนแม่บท การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินโครงการ

•    ระบบบำบัดน้ำเสีย
-    ระบบรวบรวม
-    โรงบำบัดน้ำเสีย
-    ก๊าซชีวภาพ
•    ระบบผลิตน้ำประปา
-    โรงประปา
-    ระบบจ่ายน้ำประปา
-    ระบบท่อ

          •    ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
-    ระบบฝังกลบ
-    ระบบหมัก
-    ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ
-    ระบบเผา
•    การจัดการกากของเสียอันตราย
-    ระบบรวบรวม
-    ระบบฝังกลบ
-    การจัดการของเสียอันตราย


  • ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง โรงประปามหาสวัสดิ์ ตามโครงการขยายกำลังการผลิตระยะที่ 8: การประปานครหลวง
  • วางแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี: การประปาส่วนภูมิภาค
  • โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบพืชชุ่มน้ำเทียมโครงการ: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
  • โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  • โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอัตราบำบัดสูงสุด 6,000 CMD โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  • โครงการปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา: บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
  • โครงการต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดสดในกรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น: บริษัท จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด


You are here