ทรัพยากรน้ำ


ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการพยากรณ์สถานการณ์น้ำและการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม

 • การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ
 • ระบบน้ำประปาและชลประทาน
 • การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 • ไฟฟ้าพลังน้ำ
 • วิศวกรรมชายฝั่ง • ออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน: บริษัท บางปะอิน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในราชอาณาจักรกัมพูชา: ธนาคารพัฒนาเอเชีย
 • โครงการระบบชลประทานน้ำสา สปป. ลาว: สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศ สปป. ลาว
 • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย สปป. ลาว: บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด บริษัท โคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ ลาวโฮลดิ้งสเตทเอนเตอร์ไพรส์
 • โครงการก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล: กรมชลประทาน
 • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 สปป. ลาว: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์: บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
 • อุโมงค์ระบายน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงแม่น้ำเจ้าพระยา: บริษัท กิจการร่วมค้าไอเอ็น จำกัด
You are here